വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ

Pages 80 വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ Read Online Rating 4.4 » Ravindran
  • വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ
  • 80
  • Ravindran
  • Malayalam
  • 12 October 2019
  • null

About the Author: Ravindran

Pages 80 വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ Read Online Rating 4.4 » Ravindran K Ravindran, better known by his pen name Chintha Ravi, was an Indian writer, journalist, film critic and film director As a writer, he is best known for his travelogues like Swiss Sketchukal, Akalangalile Manushyar and Buddha Patham He also made the first television travelogue in Malayalam, Ente Keralam, that visualised Kerala's natural and cultural features by touring every nook and cranny of


» 076C1DA ð Read Online ☆ വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ ✓ Ravindran 73D4FE2 സ്ഥലരാശിയിലൂടെയുള്ള യാത്രകള്‍ മനസ്ഥലികളില്‍ തീര്‍ക്കുന്ന പാദമുദ്രകള്‍ പലതാണ് ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടി നടത്തുന്ന ഓരോ യാത്രയും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യത്യസ്തവുമാണ് താന്‍ നടന്ന വഴികളിലെ അനൂഭവങ്ങള്‍ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക യാത്രകള്‍ മനസ്ഥലികളില്‍ തീര്‍ക്കുന്ന പാദമുദ്രകള്‍ പലതാണ് ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടി നടത്തുന്ന ഓരോ യാത്രയും ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യത്യസ്തവുമാണ് താന്‍ നടന്ന വഴികളിലെ അനൂഭവങ്ങള്‍ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിത്യയാത്രികനായ read വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ Online ☆ വഴികൾ വ്യക്തികൾ ഓർമ്മകൾ ✓ Ravindran രവീന്ദ്രന്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *